I. Regulamin usług psychologiczno-terapeutycznych i diagnostycznych w AlmaMedic

 1. Zarezerwowany termin wizyty potwierdzony jest w poprzedzający ten termin dzień roboczy za pomocą SMS-a wysłanego co najmniej 24 H w dni robocze przed terminem wizyty (zazwyczaj sms jest wysyłany dwukrotnie   48 h i  24 h przed terminem wizyty).
 2. Wizyta indywidualna skype/telefoniczna, osobista trwa 50 minut m.in  z uwagi na COVID -19, wymogi sanitarne, dezynsekcję  i zwiększenie czasu pomiędzy poszczególnymi wizytami. Wizyta partnerska czy rodzinna  trwa 80 minut/50 minut w wersji online, osobiście w zależności od typu wizyty  i opłaty w cenniku.
 3. Jeśli klient, który otrzymał SMS-a chce odwołać spotkanie, powinien tego samego dnia, w którym przyszła wiadomość, co najmniej 24H w dni robocze poprzez sms lub telefonicznie lub pisząc na poinformować o tym rejestrację AlmaMedic.
  • wysyłając SMS-a zwrotnego z informacją na numer +48 570 905 095
  • lub dzwoniąc pod numer +48 570 905 095
  • lub pisząc na
 4. Brak informacji anulującej wizytę ze strony Klienta  co najmniej 24H przed terminem wizyty w dni robocze, w odpowiedzi na SMS wysłany przez Rejestrację, traktowany jest jako potwierdzenie wizyty.
 5. Niepojawienie się na wizycie osobiście czy online, która została potwierdzona (nie odwołana) lub odwołanie jej w terminie krótszym niż 24 h np. kilka godzin przed wizytą , skutkuje koniecznością wniesienia opłaty za nią w wysokości 100% opłaty za daną usługę według cennika.
 6. Sesję, w tym nieodwołaną można opłacić:
  • podczas wizyty u danego specjalisty gotówką lub kartą, w gabinecie AlmaMedic, w którym jest taka możliwość
  • przelewem lub linkiem szybkiej płatności na konto AlmaMedic. Dane do przelewu: AlmaMedic, Konto w NestBank: 92 2530 0008 2068 1046 2178 0001

  W przypadku dokonywania płatności przelewem – środki należy wpłacić z wyprzedzeniem przed wizytą. Gdy przelew jest dokonywany w dniu wizyty z uwagi na księgowanie prosimy, aby w dniu wizyty przesłać na potwierdzenie wykonania przelewu. Brak potwierdzenia przelewu w momencie, w którym planowano powinna rozpocząć się sesja interpretowane będzie jako brak opłaty za wizytę i nie będzie mogła ona  się odbyć do czasu okazania dowodu wpłaty lub zaksięgowania środków na koncie AlmaMedic.

 7. W przypadkach wybranych losowych i uargumentowanych AlmaMedic, w uzgodnieniu z terapeutą, może odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, którego Klient nie odwołał lub odwołał mniej niż 24 h przed. Z takich sytuacji wyłącza się korki, zmiany planów, odmowa dziecka przyjścia na wizytę, zmęczenie, konieczność pozostania dłużej w pracy itp.
 8. W przypadku zapisania na wizytę niepełnoletniego dziecka pierwsza wizyta jest z rodzicem, który wypełnia oświadczenie AlmaMedic zarówno w swoim imieniu jak i imieniu dziecka, z jego danymi. Aby wizyta mogła się odbyć potrzebna jest zgoda przynajmniej jednego z rodziców posiadających pełne prawa rodzicielskie.
 9. Powyżej opisane zasady z wyjątkiem pkt 6 mogą zostać zmodyfikowane w ramach indywidualnego kontraktu z terapeutą. Decyzje podejmuje terapeuta, w uzgodnieniu z klientem. W takim przypadku warunkiem podstawowym jest spisanie umowy między terapeutą a Klientem definiującym zasady płatności. Nie spisanie takiego dokumentu skutkować będzie realizacją płatności na zasadach opisanych powyżej.
 10. Z uwagi na COVID-19 , bezpieczeństwo Klientów i specjalistów personel  AlmaMedic został zaszczepiony.
 11. Ponadto podczas wizyt osobistych w gabinetach AlmaMedic fotele ustawione są w odległości min. 1,5 metra od siebie. Ponadto pomieszczenia i wyposażenie gabinetów AlmaMedic są regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone.  Posiadamy specjalny oczyszczacz powietrza wychwytujący wirusy, bakterie, pyłki itp. Ponadto podczas wizyty osobistej Pacjenci/Klienci są proszeni o wypełnienie ankiety z uwagi na COVID-19, a specjalista może poprosić o zmierzenie temperatury za pomocą dostępnego bezkontaktowego termometru. Personel AlmaMedic jest  wyposażony w środki odkażające, przyłbice i/lub maseczki. Wszystkie te środki ochronne stosowane są  z uwagi  na zdrowie naszych Klientów oraz personelu AlmaMedic. Dodatkowo zwiększyliśmy odstępy między wizytami, aby nasi Klienci nie spotykali się bezpośrednio. Przy rozliczaniu wizyt rekomendujemy płatność kartą w Gabinecie na Lindleya lub płatność przelewem przed wizytą na warunkach jak w pkt. 6 niniejszego regulaminu.

II. Regulamin konsultacji online w AlmaMedic

       I. Definicje

 1. Administrator Serwisu– AlmaMedic, ul. Lindleya 16/gab. 421, 02-013 Warszawa, NIP: 7162642577.
 2. Serwis– strona internetowa almamedic.pl  służąca do umawiania się przez Pacjentów na konsultacje psychologiczno-terapeutyczne, mediacje czy coaching świadczone drogą elektroniczną/telefoniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Konsultacja online– usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
 4. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu/oprogramowania do wideokonsultacji online.
 5. II. Korzystanie z Serwisu
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i konsultacji online Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 8. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu o dobrych parametrach przepustowości, wyposażonego w przeglądarkę internetową i system operacyjny.
 9. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest tylko przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację Skype (bezpłatny ogólnodostępny komunikator internetowy). W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego w Polsce (prefiks +48).
 10. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich możliwe jest odbycie konsultacji online wyłącznie za pisemną wiedzą i zgodą rodzica wyrażoną m.in. poprzez podpisanie i dostarczenie na oświadczenia RODO.

III. Konsultacje online

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie https://almamedic.pl/kontakt/ lub podczas rozmowy telefonicznej z Recepcją Wirtualną AlmaMedic w godzinach 8.00 -18.00.
 2. c) dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis przed konsultacją online. Jeśli płatność dokonywana jest w dniu konsultacji bez udziału płatności online Użytkownik proszony jest o dostarczenie na potwierdzenia przelewu. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest EService Sp. Z o o.
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 4. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.4, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.4, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.
 6. IV Dane osobowe
 7. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności AlmaMedic
 9. V. Reklamacje
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 11. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie lub na
 12. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 13. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 14. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Dotyczy to konsultacji, które nie zostały wykorzystane, chyba że doszło do nieprawidłowości po stronie Administratora, które zostaną wykazane w drodze reklamacji.
 15. VI.Postanowienia końcowe
 16. Regulamin w obecnej treści obowiązuje od dnia 10.01.2021 do odwołania.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 18. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.