I. Regulamin usług psychologiczno-terapeutycznych i diagnostycznych w AlmaMedic

 1. Zarezerwowany termin wizyty potwierdzony jest w poprzedzający ten termin dzień roboczy za pomocą SMS-a wysłanego co najmniej 24 H w dni robocze przed terminem wizyty (zazwyczaj sms jest wysyłany dwukrotnie   48 h i  24 h przed terminem wizyty).
 2. Wizyta indywidualna skype/telefoniczna, osobista trwa 50 minut. Wizyta partnerska czy rodzinna  trwa 80 minut/50 minut w wersji online, osobiście w zależności od typu wizyty  i opłaty w cenniku.
 3. Jeśli klient, który otrzymał SMS-a chce odwołać spotkanie, powinien tego samego dnia, w którym przyszła wiadomość, co najmniej 24H w dni robocze poprzez sms lub telefonicznie lub pisząc na poinformować o tym rejestrację AlmaMedic.
  • wysyłając SMS-a zwrotnego z informacją na numer +48 570 905 095
  • lub dzwoniąc pod numer +48 570 905 095
  • lub pisząc na
 4. Brak informacji anulującej wizytę ze strony Klienta  co najmniej 24H przed terminem wizyty w dni robocze, w odpowiedzi na SMS wysłany przez Rejestrację, traktowany jest jako potwierdzenie wizyty.
 5. Niepojawienie się na wizycie osobiście czy online, która została potwierdzona (nie odwołana) lub odwołanie jej w terminie krótszym niż 24 h np. kilka godzin przed wizytą, skutkuje koniecznością wniesienia opłaty za nią w wysokości 100% opłaty za daną usługę według cennika.
 6. Sesję, w tym nieodwołaną można opłacić:
  • blik na telefon recepcji +48 570 905 095
  • podczas wizyty u specjalisty gotówką lub kartą, w gabinecie AlmaMedic
  • przelewem lub linkiem szybkiej płatności na konto AlmaMedic. Dane do przelewu: AlmaMedic, Konto w NestBank: 92 2530 0008 2068 1046 2178 0001

  W przypadku dokonywania płatności przelewem – środki należy wpłacić z wyprzedzeniem przed wizytą. Gdy przelew jest dokonywany w dniu wizyty z uwagi na księgowanie prosimy, aby w dniu wizyty przesłać na potwierdzenie wykonania przelewu. Brak potwierdzenia przelewu w momencie, w którym planowano powinna rozpocząć się sesja interpretowane będzie jako brak opłaty za wizytę i nie będzie mogła ona  się odbyć do czasu okazania dowodu wpłaty lub zaksięgowania środków na koncie AlmaMedic.

  Wizyty online są opłacane przed spotkaniem według zasad j.w.

 7. W przypadkach wybranych losowych, udokumentowanych AlmaMedic, w uzgodnieniu z terapeutą, może odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, którego Klient nie odwołał lub odwołał mniej niż 24 h przed.
 8. W przypadku zapisania na wizytę niepełnoletniego dziecka pierwsza wizyta jest z rodzicem, który wypełnia oświadczenie AlmaMedic zarówno w swoim imieniu jak i imieniu dziecka, z jego danymi. Aby wizyta mogła się odbyć potrzebna jest zgoda przynajmniej jednego z rodziców posiadających pełne prawa rodzicielskie.
 9. Powyżej opisane zasady z wyjątkiem pkt 6 mogą zostać zmodyfikowane w ramach indywidualnego kontraktu z terapeutą. Decyzje podejmuje terapeuta, w uzgodnieniu z klientem. W takim przypadku warunkiem podstawowym jest spisanie umowy między terapeutą a Klientem definiującym zasady płatności. Nie spisanie takiego dokumentu skutkować będzie realizacją płatności na zasadach opisanych powyżej.

II. Regulamin konsultacji online w AlmaMedic

       I. Definicje

 1. Administrator Serwisu– AlmaMedic, ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, NIP: 7162642577.
 2. Serwis– strona internetowa almamedic.pl  służąca do umawiania się przez Pacjentów na konsultacje psychologiczno-terapeutyczne, mediacje czy coaching świadczone drogą elektroniczną/telefoniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Konsultacja online– usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
 4. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu/oprogramowania do wideokonsultacji online.
 5. II. Korzystanie z Serwisu
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i konsultacji online Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 8. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu o dobrych parametrach przepustowości, wyposażonego w przeglądarkę internetową i system operacyjny.
 9. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest tylko przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację Skype (bezpłatny ogólnodostępny komunikator internetowy). W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego w Polsce (prefiks +48).
 10. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich możliwe jest odbycie konsultacji online wyłącznie za pisemną wiedzą i zgodą rodzica wyrażoną m.in. poprzez podpisanie i dostarczenie na oświadczenia RODO.

III. Konsultacje online

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie https://almamedic.pl/kontakt/ lub podczas rozmowy telefonicznej z Recepcją Wirtualną AlmaMedic w godzinach 8.30 -18.00.c) dokonania płatności zgodnie z zasadami regulaminu punkt 6 przed konsultacją online. Jeśli płatność dokonywana jest w dniu konsultacji  Użytkownik proszony jest o dostarczenie na potwierdzenia przelewu.
 2. Zapis na konsultacje online zgodnie z treścią punktu 1 jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest EService Sp. Z o o. lub system płatności znany lekarz w zależności od decyzji Klienta.
 5. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem w dni robocze, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 6. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.4, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada. w przypadku korzystania przy płatności z systemu płatności znany lekarz zwrot dokonywany jest automatycznie przez ten system bez udziału Serwisu. Serwis nie odpowiada w takim wypadku za ewentualne potrącenia przez system płatności znany lekarz.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.4, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.
 8. IV Dane osobowe
 9. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności AlmaMedic
 11. V. Reklamacje
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 13. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie lub na
 14. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, kontakt (mail, telefon), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 15. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 16. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Dotyczy to konsultacji, które nie zostały wykorzystane, chyba że doszło do nieprawidłowości po stronie Administratora, które zostaną wykazane w drodze reklamacji.
 17. VI.Postanowienia końcowe
 18. Regulamin w obecnej treści obowiązuje od dnia 1.01.2024 do odwołania.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 20. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.