Cennik2019-07-19T07:41:25+00:00

Cennik

Przyjmujemy płatność gotówką lub przelewem przed sesją. Jeśli płatność dokonywana jest tego samego dnia co sesja prosimy o dostarczenie na kontakt@almamedic.pl potwierdzenia przelewu lub okazanie podczas wizyty.

Opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed sesją.

Poniższy cennik ważny jest do 30 sierpnia 2019 r.

Nazwa Cena brutto klient w pln
Konsultacja dla rodziców 130
Konsultacja  psychologiczno – pedagogiczna, młodzież 130
Konsultacja psychologiczna ogólna, 1 wizyta, 50 minut 130
Konsultacja psychologiczna, 50 minut, w zal. od specjalisty

(uzależnienia, psychotraumatolog, seniorzy i choroby otępienne itp.)

130-150
Psychoterapia indywidualna (50 minut), cykl min 11 spotkań 120
Konsultacje par/małżeństw (50 minut) 180
Terapia par/małżeństw (50 minut), cykl min. 6 spotkań/ język angielski 170/200
Terapia par/małżeństw (90 minut), cykl min. 5 spotkań 230
Terapia rodziny (90 min) 250
EMDR (90 minut) 1 szt./pakiet 3 szt. /5 szt. / 10 szt. 190/540/850/1600
Biofeedback + diagnoza (90 minut) 150
Trening biofeedback (60 minut) 90
Konsultacja psychiatryczna (30 minut)/ (50 minut – 1 wizyta) 150/170
Wizyty domowe (50 minut) 300
Coaching u specjalisty coacha (50 minut) 130
Coaching u eksperta coacha 200
Mediacje rodzinne (za spotkanie) 200
Mediacje gospodarcze, biznesowe (za spotkanie) 250 – spotkanie lub % wartości sporu za całość postępowania
Konsultacje telefoniczne/Skype (do 50 minut) 130
Konsultacja psychologiczno-diagnostyczna (50 minut) od 150
Testy i kwestionariusze psychologiczne, także na życzenie Odrębny cennik
Warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia W zależności od typu

Diagnostyka psychologiczna, kwestionariusze i testy psychologiczne wraz z omówieniem psychologa-diagnosty

Diagnostyka psychologiczna obejmuje średnio 2-3 spotkania z psychologiem diagnostą wraz z omówieniem wyników badania. Niezbędnym elementem spotkań diagnostycznych jest wywiad kliniczny, który odbywa się przed badaniem testowym/kwestionariuszowym. Po odbytej konsultacji, wywiadzie psycholog-diagnosta decyduje o finalnym doborze narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych podczas badania uwzględniając problem pacjenta/klienta. Czasem może się zdarzyć, iż z uwagi na czasochłonność metod testowych ilość spotkań z psychologiem diagnostą przekroczy 3 wraz z omówieniem. W wybranych sytuacjach, aby uzyskać finalną diagnozę konieczne będzie przedstawienie raportu diagnostycznego przygotowanego przez psychologa diagnostę lekarzowi psychiatrze lub wraz z oddzielną opinią logopedy/neurologopedy, pedagoga.

Nazwa Opis Zakres Do 3 spotkań Powyżej 3 spotkań Opinia pisemna
Diagnoza psychologiczna problemowo
Diagnoza struktury osobowości Do badania osobowości Wywiad kliniczny, NEO PI-R lub ACL, inne (bez MMPI-2) wg wskazań i wywiadu 300-400 100 100
Diagnostyka psychologiczna w  kierunku zaburzenia osobowości Diagnoza w kierunku zaburzenia osobowości Wywiad kliniczny, SCID II, NEO PI-R, jeśli wskazania dodatkowo do MMPI-2 400 zł 300-400 100 100
Badanie poziomu inteligencji dorośli Badanie intelektu Wywiad, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja 2 (CFT20-R) lub wersja 3 (CFT3) 200 100 100
Diagnoza neuropsychologiczna Bateria testów neuropsychologicznych mierzących różne aspekty funkcjonowania osoby, w tym podstawowe funkcje poznawcze, wykonawcze, językowe i wzrokowe Bateria testów m.in MiniMental, Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, MoCA 250 100 150
Diagnoza depresji – dorośli Diagnostyka depresji dorosłych wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Wywiad, KPD, Skala Depresji Becka lub Skala Depresji Hamiltona, STAI 200 100 100
Diagnostyka psychologiczna stresu i reagowania w stresie Pozwala określić odczuwany poziom stresu i style, strategie radzenia sobie w stresie pod kątem obszarów do pracy psychologicznej Dane kliniczne, m.in, CISS oraz zestaw kwestionariuszy wg wskazań z wywiadu 300 100 100
Diagnoza rodziny/związku/pary wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Pozwala określić relacje i obszary do pracy terapeutycznej Wywiad,. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązania i inne 300 100 100
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień. Dane kliniczne i wywiad, odpowiednie testy, skale i kwestionariusze w zależności od typu problemu 250 100 150
Diagnoza spectrum zaburzeń autystycznych -dorośli Wskazania w przypadku, gdy diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna nie potwierdziła zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń, chorób, zaburzeń psychicznych a dorosły klient, pacjent doświadcza szeregu trudności w zakresie komunikacji, interakcji społecznych, specyficznych, stereotypowych zachowań itp. Dorośli. Zestaw kwestionariuszy m.in TAS-20 250 100 150
Diagnoza preferencji zawodowych dorośli, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Cel to znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i profesjonalnie przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. Uzależnione od danych z wywiadu, wieku klienta. Np. ACL, PROKOS, WKP, CISS 300 100 100
Diagnoza  bez wstępnych wskazań W zależności od zgłaszanego problemu, danych z wywiadu klinicznego i ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry diagnosta dobiera odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 350-500 100 W cenie
Diagnozy do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. W zależności od celu i problemu odpowiedni dobór narzędzi Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 400-600 100 W cenie
Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in  Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 200 100 100
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 200 100 100
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 150 100
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży (7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 200 100 100
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 200 100
Testy i kwestionariusze psychologiczne
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych Badanie poziomu inteligencji. Kwestionariusz, wywiad 250 100 100
MMPI-2 Samoopisowy kwestionariusz osobowości. Ma zastosowanie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Czasochłonne wykonanie z uwagi na 567 pozycji Wraz z wywiadem klinicznym. Możliwy do stosowania u osób dorosłych w wieku 18-69 lat 350 100 W cenie
Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R Kwestionariusz służy do badania wymiarów osobowości na skalach: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu, Skłonność do uzależnień, Skłonność do przestępstw, skala kontrolna Kłamstwa. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie, poradnictwie zawodowym Wiek 16-69 lat Wywiad, kwestionariusz 200 100
Inwentarz osobowości NEO-PI-R Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowy, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech tzw. „Wielkiej Piątki”. Kwestionariusz, wywiad 200 100
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL Służy do badania różnych wymiarów osobowości. Ma zastosowanie m.in w diagnozie klinicznej i poradnictwie zawodowym Kwestionariusz, wywiad 300 100 W cenie
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny Kwestionariusz do badania oceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz, wywiad 250 W cenie
Kwestionariusz Inteligencji emocjonalnej INTE Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Młodzież, dorośli do 54 lat 150 100
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI To narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wywiad, test. Wiek 15-79 lat 150 100
CISS Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie wraz z innymi testami w doradztwie zawodowym czy w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Wiek 16-79. Wywiad, test. 200 W cenie
Testy psychologiczne – coaching Bateria testów dopierana indywidualnie podczas pracy coachingowej Testy 150 100 100
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie zawodowym. Wiek od 15 lat, młodzież, studenci, osoby pracujące 150 100
GSES Skala Uogólnionej własnej skuteczności Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Wywiad, test. dorośli 30-55 lat 150 100
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Ma zastosowanie głównie u osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Dorośli 150 100
KKM Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie Do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie. Wykorzystywany w konsultacji, terapii par. Wywiad, kwestionariusz. Wiek 20-60 lat 200 W cenie
CECS Skala Kontoli Emocji Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Wywiad, test. Dorośli 150 100
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA Służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Stosowany wraz z innymi testami w diagnozie neuropsychologicznej Wywiad.Dzieci, młodzież, dorośli 150 100
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych.Test MoCA Stosowany w diagnozie  neuropsychologicznej, w diagnozie otępienia i jej podtypów. Wywiad, badanie kwestionariuszem 150 100
MINIMENTAL. Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania przebiegu choroby otępiennej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli 150 100
CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli, wiek 16-79 lat 150 100
Kolorowy Test Połączeń CTT Służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi m.in do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Wywiad, test. Dorośli wiek 18-69 lat 150 100
Nazwa Cena brutto klient w pln
Konsultacja dla rodziców 130
Konsultacja psychologiczno – pedagogiczna, młodzież 130
Konsultacja psychologiczna ogólna, 50 minut, 1 wizyta 130
Konsultacja psychologiczna specjalistyczna, 50 minut

w zal. od specjalisty (uzależnienia, psychotraumatolog, seniorzy i choroby otępienne itp.)

130-150
Psychoterapia indywidualna (50 minut), cykl  min 11 spotkań 120
Konsultacje par/małżeństw (50 minut) 170
Terapia par/małżeństw (50 minut), cykl min. 6 spotkań/ język angielski 170/200
Terapia par/małżeństw (90 minut), cykl min. 6 spotkań 230
Terapia rodziny 250
EMDR (90 minut)/ 1szt./pakiet 3 szt./pakiet  5 szt./10 szt. 190/540/850/1600
Biofeedback + diagnoza (90 minut) 150
Treningi biofeedback (60 minut) 90
Konsultacja psychiatryczna (30 minut)/(50 minut – 1 wizyta) 150/170
Wizyty domowe ( do 50 minut) 300
Coaching u specjalisty coacha (50 minut) 130
Coaching u eksperta coacha 200
Mediacje rodzinne (za spotkanie) 200
Mediacje gospodarcze, biznesowe (za spotkanie) 250-spotkanie lub % wartości sporu za całość postępowania
Konsultacje telefoniczne/Skype (do 50 minut) 130
Konsultacja psychologiczno-diagnostyczna (50 minut) od 150
Testy i kwestionariusze psychologiczne Odrębny cennik
Warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia W zależności od typu

Diagnostyka psychologiczna, kwestionariusze i testy psychologiczne wraz z omówieniem psychologa-diagnosty

Diagnostyka psychologiczna obejmuje średnio 2-3 spotkania z psychologiem diagnostą wraz z omówieniem wyników badania. Niezbędnym elementem spotkań diagnostycznych jest wywiad kliniczny, który odbywa się przed badaniem testowym/kwestionariuszowym. Po odbytej konsultacji, wywiadzie psycholog-diagnosta decyduje o finalnym doborze narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych podczas badania uwzględniając problem pacjenta/klienta. Czasem może się zdarzyć, iż z uwagi na czasochłonność metod testowych ilość spotkań z psychologiem diagnostą przekroczy 3 wraz z omówieniem. W wybranych sytuacjach, aby uzyskać finalną diagnozę konieczne będzie przedstawienie raportu diagnostycznego przygotowanego przez psychologa diagnostę lekarzowi psychiatrze lub wraz z oddzielną opinią logopedy/neurologopedy, pedagoga.

Nazwa Opis Zakres Do 3 spotkań Powyżej 3 spotkań Opinia pisemna
Diagnoza psychologiczna problemowo
Diagnoza struktury osobowości Do badania osobowości Wywiad kliniczny, NEO PI-R lub ACL, inne (bez MMPI-2) wg wskazań i wywiadu 300-400 100 100
Diagnostyka psychologiczna w  kierunku zaburzenia osobowości Diagnoza w kierunku zaburzenia osobowości Wywiad kliniczny, SCID II, NEO PI-R, jeśli wskazania dodatkowo do MMPI-2 400 zł 300-400 100 100
Badanie poziomu inteligencji dorośli Badanie intelektu Wywiad, WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, w zalezności od potrzeby inne kwestionariusze 250 100 100
Diagnoza neuropsychologiczna Bateria testów neuropsychologicznych mierzących różne aspekty funkcjonowania osoby, w tym podstawowe funkcje poznawcze, wykonawcze, językowe i wzrokowe Bateria testów m.in MiniMental, Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, MoCA 250 100 100
Diagnoza depresji – dorośli Diagnostyka depresji dorosłych wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Wywiad, KPD, Skala Depresji Becka lub Skala Depresji Hamiltona, STAI 200 100 100
Diagnostyka psychologiczna stresu i reagowania w stresie Pozwala określić odczuwany poziom stresu i style, strategie radzenia sobie w stresie pod kątem obszarów do pracy psychologicznej Dane kliniczne, m.in, CISS oraz zestaw kwestionariuszy wg wskazań z wywiadu 300 100 100
Diagnoza rodziny/związku/pary wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Pozwala określić relacje i obszary do pracy terapeutycznej Wywiad,. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązania i inne 300 100 100
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień. Dane kliniczne i wywiad, odpowiednie testy, skale i kwestionariusze w zależności od typu problemu 250 100 150
Diagnoza spectrum zaburzeń autystycznych -dorośli Wskazania w przypadku, gdy diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna nie potwierdziła zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń, chorób, zaburzeń psychicznych a dorosły klient, pacjent doświadcza szeregu trudności w zakresie komunikacji, interakcji społecznych, specyficznych, stereotypowych zachowań itp. Dorośli. Zestaw kwestionariuszy m.in TAS-20 250 100 100
Diagnoza preferencji zawodowych dorośli, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Cel to znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i profesjonalnie przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. Uzależnione od danych z wywiadu, wieku klienta. Np. ACL, PROKOS, WKP, CISS 300 100 100
Diagnoza  bez wstępnych wskazań W zależności od zgłaszanego problemu, danych z wywiadu klinicznego i ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry diagnosta dobiera odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 350-500 100 W cenie
Diagnozy do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. W zależności od celu i problemu odpowiedni dobór narzędzi Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 400-600 100 W cenie
Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in  Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 200 100 100
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 200 100 100
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 150 100
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży (7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 200 100 100
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 200 100
Testy i kwestionariusze psychologiczne
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych Badanie poziomu inteligencji. Kwestionariusz, wywiad 250 100 100
MMPI-2 Samoopisowy kwestionariusz osobowości. Ma zastosowanie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Czasochłonne wykonanie z uwagi na 567 pozycji Wraz z wywiadem klinicznym. Możliwy do stosowania u osób dorosłych w wieku 18-69 lat 350 100 W cenie
Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R Kwestionariusz służy do badania wymiarów osobowości na skalach: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu, Skłonność do uzależnień, Skłonność do przestępstw, skala kontrolna Kłamstwa. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie, poradnictwie zawodowym Wiek 16-69 lat Wywiad, kwestionariusz 200 100
Inwentarz osobowości NEO-PI-R Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowy, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech tzw. „Wielkiej Piątki”. Kwestionariusz, wywiad 200 100
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL Służy do badania różnych wymiarów osobowości. Ma zastosowanie m.in w diagnozie klinicznej i poradnictwie zawodowym Kwestionariusz, wywiad 300 100 W cenie
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny Kwestionariusz do badania oceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz, wywiad 250 W cenie
Kwestionariusz Inteligencji emocjonalnej INTE Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Młodzież, dorośli do 54 lat 150 100
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI To narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wywiad, test. Wiek 15-79 lat 150 100
CISS Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie wraz z innymi testami w doradztwie zawodowym czy w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Wiek 16-79. Wywiad, test. 200 W cenie
Testy psychologiczne – coaching Bateria testów dopierana indywidualnie podczas pracy coachingowej Testy 150 100 100
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie zawodowym. Wiek od 15 lat, młodzież, studenci, osoby pracujące 150 100
GSES Skala Uogólnionej własnej skuteczności Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Wywiad, test. dorośli 30-55 lat 150 100
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Ma zastosowanie głównie u osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Dorośli 150 100
KKM Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie Do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie. Wykorzystywany w konsultacji, terapii par. Wywiad, kwestionariusz. Wiek 20-60 lat 200 W cenie
CECS Skala Kontoli Emocji Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Wywiad, test. Dorośli 150 100
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA Służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Stosowany wraz z innymi testami w diagnozie neuropsychologicznej Wywiad.Dzieci, młodzież, dorośli 150 100
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych.Test MoCA Stosowany w diagnozie  neuropsychologicznej, w diagnozie otępienia i jej podtypów. Wywiad, badanie kwestionariuszem 150 100
MINIMENTAL. Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania przebiegu choroby otępiennej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli 150 100
CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli, wiek 16-79 lat 150 100
Kolorowy Test Połączeń CTT Służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi m.in do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Wywiad, test. Dorośli wiek 18-69 lat 150 100