Cennik

Przyjmujemy płatność gotówką, kartą tam gdzie to możliwe lub przelewem przed sesją .Jeśli płatność dokonywana jest tego samego dnia co sesja prosimy o dostarczenie na potwierdzenia przelewu lub okazanie podczas wizyty.

Psycholog, psychoterapeuta lub inny specjalista ma prawo pobrać opłatę przed sesją zgodnie ze standardem w placówkach medycznych.

Opłata za opinię psychologiczną jest pobierana z góry.

Nieodwołanie wizyty lub odwołanie, zmiana  terminu mniej niż 24 h przed spotkaniem  jest płatne 50% wartości poniższego cennika w zależności od typu usługi.

Poniższy cennik ważny jest od 1 sierpnia 2020 r.

Nazwa Cena brutto klient w pln
Konsultacja wychowawcza, dla rodziców 150
Konsultacja  psychologiczno – pedagogiczna, młodzież 150
Konsultacja psychologiczna ogólna, 1 wizyta, j. polski 45-50 minut/j. angielski lub włoski 150/180
Opinia psychologiczna standardowa 150 zł
Zaświadczenie do urzędu, ZUS, sąd 200 zł
Pakiet 5 wizyt psychologiczno-psychoterapeutycznych (płatność z góry a oszczędzasz 50 zł) 700 zł
Konsultacja psychologiczna specjalistyczna, w zal. od specjalisty (uzależnienia, psychotraumatolog, seniorzy i choroby otępienne, psychoonkologia itp.) 150
Psychoterapia indywidualna cykl min 12 spotkań przy płatności z góry. Przy rozliczaniu na bieżąco, cena powyżej 12 spotkania 140
Konsultacje par/małżeństw /Coaching partnerski (50 minut) 210
Terapia par/małżeństw (45-50 minut), cykl min. 8 spotkań/ język angielski 200/250
Terapia par pakiet 5 spotkań (75-80 minut), j.angielski 1100/1450
Terapia par/małżeństw (75-80 minut), cykl min. 8 spotkań/j.angielski 250/300
Terapia rodziny  (75-80 min. do 3 osób, pow. uzgodnienia indywidualne)/j.angielski 250/300
Terapia rodziny (50 minut)/angielski 200/250
Terapia rodziny (50 minut)/angielski – pakiet 5 spotkań 850/1450
Konsultacja/Terapia pary lub rodziny – 2 koterapeutów kobieta i mężczyzna (75-80 min.) 300 zł
EMDR (75-80 minut) 1 szt./pakiet 3 szt. /5 szt. / 10 szt. 200/540/850/1600
Wizyty domowe (50 minut) w obrębie Warszawy/obrzeża i poza Warszawą 300/400
Coaching u specjalisty coacha (45-50 minut) 150
Coaching u eksperta coacha 200
Konsultacja premediacyjna, porada 150
Mediacje rodzinne (za spotkanie) np. ustalenie zasad opieki nad dziećmi w trakcie rozwodu lub inne kwestie sporne 250
Mediacje gospodarcze, biznesowe (za spotkanie) 250 – spotkanie lub % wartości sporu za całość postępowania jeśli spór dotyczy wartości materialnej
Konsultacje telefoniczne/Skype (50 minut) 150
Konsultacja psychologiczno-diagnostyczna (45-50 minut) od 150 w zal. od rodzaju testu
Testy i kwestionariusze psychologiczne, także na życzenie Odrębny cennik
Doradztwo zawodowe (młodzież, dorośli), min 2 spotkania w zal. od rodzaju testów od 150 zł
Warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia W zależności od typu
Opinia psychologiczna do sądu lub urzędu np.  sprawa rozwodowa, ZUS, renty itp. 500 zł

Diagnostyka psychologiczna, kwestionariusze i testy psychologiczne wraz z omówieniem psychologa-diagnosty

Diagnostyka psychologiczna obejmuje średnio 2-3 spotkania z psychologiem diagnostą wraz z omówieniem wyników badania. Niezbędnym elementem spotkań diagnostycznych jest wywiad kliniczny, który odbywa się przed badaniem testowym/kwestionariuszowym. Po odbytej konsultacji, wywiadzie psycholog-diagnosta decyduje o finalnym doborze narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych podczas badania uwzględniając problem pacjenta/klienta. Czasem może się zdarzyć, iż z uwagi na czasochłonność metod testowych ilość spotkań z psychologiem diagnostą przekroczy 3 wraz z omówieniem. W wybranych sytuacjach, aby uzyskać finalną diagnozę konieczne będzie przedstawienie raportu diagnostycznego przygotowanego przez psychologa diagnostę lekarzowi psychiatrze lub wraz z oddzielną opinią logopedy/neurologopedy, pedagoga.

Nazwa Opis Zakres Do 3 spotkań Powyżej 3 spotkań Opinia pisemna
Diagnoza psychologiczna problemowo
Diagnoza struktury osobowości Do badania osobowości Wywiad kliniczny, NEO PI-R lub ACL, inne (bez MMPI-2) wg wskazań i wywiadu 300-400 100 100
Diagnostyka psychologiczna w  kierunku zaburzenia osobowości Diagnoza w kierunku zaburzenia osobowości Wywiad kliniczny, SCID II, NEO PI-R, jeśli wskazania dodatkowo do MMPI-2 400 zł 300-400 100 100
Badanie poziomu inteligencji dorośli Badanie intelektu Wywiad, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja 2 (CFT20-R) lub wersja 3 (CFT3) 200 100 100
Diagnoza neuropsychologiczna Bateria testów neuropsychologicznych mierzących różne aspekty funkcjonowania osoby, w tym podstawowe funkcje poznawcze, wykonawcze, językowe i wzrokowe Bateria testów m.in MiniMental, Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, MoCA 250 100 150
Diagnoza depresji – dorośli Diagnostyka depresji dorosłych wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Wywiad, KPD, Skala Depresji Becka lub Skala Depresji Hamiltona, STAI 200 100 100
Diagnostyka psychologiczna stresu i reagowania w stresie Pozwala określić odczuwany poziom stresu i style, strategie radzenia sobie w stresie pod kątem obszarów do pracy psychologicznej Dane kliniczne, m.in, CISS oraz zestaw kwestionariuszy wg wskazań z wywiadu 300 100 100
Diagnoza rodziny/związku/pary wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Pozwala określić relacje i obszary do pracy terapeutycznej Wywiad,. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązania i inne 300 100 100
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień. Dane kliniczne i wywiad, odpowiednie testy, skale i kwestionariusze w zależności od typu problemu 250 100 150
Diagnoza spectrum zaburzeń autystycznych -dorośli Wskazania w przypadku, gdy diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna nie potwierdziła zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń, chorób, zaburzeń psychicznych a dorosły klient, pacjent doświadcza szeregu trudności w zakresie komunikacji, interakcji społecznych, specyficznych, stereotypowych zachowań itp. Dorośli. Zestaw kwestionariuszy m.in TAS-20 250 100 150
Diagnoza preferencji zawodowych dorośli, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Cel to znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i profesjonalnie przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. Uzależnione od danych z wywiadu, wieku klienta. Np. ACL, PROKOS, WKP, CISS 300 100 100
Diagnoza  bez wstępnych wskazań W zależności od zgłaszanego problemu, danych z wywiadu klinicznego i ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry diagnosta dobiera odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 350-500 100 W cenie
Diagnozy do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. W zależności od celu i problemu odpowiedni dobór narzędzi Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 400-600 100 W cenie
Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in  Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 200 100 100
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 200 100 100
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 150 100
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży (7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 200 100 100
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 200 100
Testy i kwestionariusze psychologiczne
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych Badanie poziomu inteligencji. Kwestionariusz, wywiad 250 100 100
MMPI-2 Samoopisowy kwestionariusz osobowości. Ma zastosowanie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Czasochłonne wykonanie z uwagi na 567 pozycji Wraz z wywiadem klinicznym. Możliwy do stosowania u osób dorosłych w wieku 18-69 lat 350 100 W cenie
Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R Kwestionariusz służy do badania wymiarów osobowości na skalach: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu, Skłonność do uzależnień, Skłonność do przestępstw, skala kontrolna Kłamstwa. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie, poradnictwie zawodowym Wiek 16-69 lat Wywiad, kwestionariusz 200 100
Inwentarz osobowości NEO-PI-R Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowy, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech tzw. „Wielkiej Piątki”. Kwestionariusz, wywiad 200 100
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL Służy do badania różnych wymiarów osobowości. Ma zastosowanie m.in w diagnozie klinicznej i poradnictwie zawodowym Kwestionariusz, wywiad 300 100 W cenie
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny Kwestionariusz do badania oceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz, wywiad 250 W cenie
Kwestionariusz Inteligencji emocjonalnej INTE Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Młodzież, dorośli do 54 lat 150 100
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI To narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wywiad, test. Wiek 15-79 lat 150 100
CISS Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie wraz z innymi testami w doradztwie zawodowym czy w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Wiek 16-79. Wywiad, test. 200 W cenie
Testy psychologiczne – coaching Bateria testów dopierana indywidualnie podczas pracy coachingowej Testy 150 100 100
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie zawodowym. Wiek od 15 lat, młodzież, studenci, osoby pracujące 150 100
GSES Skala Uogólnionej własnej skuteczności Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Wywiad, test. dorośli 30-55 lat 150 100
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Ma zastosowanie głównie u osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Dorośli 150 100
KKM Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie Do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie. Wykorzystywany w konsultacji, terapii par. Wywiad, kwestionariusz. Wiek 20-60 lat 200 W cenie
CECS Skala Kontoli Emocji Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Wywiad, test. Dorośli 150 100
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA Służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Stosowany wraz z innymi testami w diagnozie neuropsychologicznej Wywiad.Dzieci, młodzież, dorośli 150 100
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych.Test MoCA Stosowany w diagnozie  neuropsychologicznej, w diagnozie otępienia i jej podtypów. Wywiad, badanie kwestionariuszem 150 100
MINIMENTAL. Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania przebiegu choroby otępiennej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli 150 100
CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli, wiek 16-79 lat 150 100
Kolorowy Test Połączeń CTT Służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi m.in do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Wywiad, test. Dorośli wiek 18-69 lat 150 100
Nazwa Cena brutto klient w pln
Konsultacja wychowawcza, dla rodziców 150
Konsultacja psychologiczno – pedagogiczna, młodzież 150
Konsultacja psychologiczna ogólna, j.polski 45-50 minut, 1 wizyta/ j. angielski 150/180
Opinia psychologiczna standardowa 150
Zaświadczenie ZUS, sąd, urzędy 200
Pakiet 5 wizyt psychologiczno-psychoterapeutycznych                         (płatność z góry, a oszczędzasz 50 zł) 700
Konsultacja psychologiczna specjalistyczna, 45-50 minut w zal. od specjalisty (uzależnienia, psychotraumatolog, seniorzy i choroby otępienne, psychoonkologia itp.) 150
Psychoterapia indywidualna , cykl  min 12 spotkań przy płatności z góry, przy rozliczeniu na bieżąco cena powyżej 12 spotkania 140
Konsultacje par/małżeństw / Coaching partnerski (45-50 minut) 210
Terapia par/małżeństw (45-50 minut), cykl min. 8 spotkań/ język angielski 200/250
Terapia par/małżeństw (75-80 minut), cykl min. 8 spotkań 250/300
Terapia par pakiet 5 spotkań (75-80 minut)/j.angielski 1100/1450
Terapia rodziny (50 minut, do 3 osób, pow. uzgodnienia indywidualne)/j.angielski 200/250
Terapia rodziny (80 minut)/j.angielski 250/300
Terapia rodziny (50 minut)/j.angielski – pakiet 5 spotkań 850/1450
Konsultacja/Terapia pary lub rodziny (75-80 min.) – 2 koterapeutów: kobieta i mężczyzna 300
EMDR (75-80 minut)/ 1szt./pakiet 3 szt./pakiet  5 szt./10 szt. 200/540/850/1600
Wizyty domowe  (do 50 minut) w obrębie Warszawy/obrzeża i poza Warszawą 300/400
Coaching u specjalisty coacha (45-50 minut) 150
Coaching u eksperta coacha 200
Konsultacja premediacyjna, porada 150
Mediacje rodzinne (za spotkanie), nie mają charakteru terapii czy konsultacji par, związane min. z ustaleniem kwestii rozwodowych 250
Mediacje gospodarcze, biznesowe (za spotkanie) 250-spotkanie lub % wartości sporu za całość postępowania
Konsultacje telefoniczne/Skype (50 minut) 150
Konsultacja psychologiczno-diagnostyczna (45-50 minut) od 150 w zal. od rodzaju testów
Testy i kwestionariusze psychologiczne Odrębny cennik
Doradztwo zawodowe (młodzież, dorośli, 50 minut), min 2 spotkania, w zależności od rodzaju testów od 150
Warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia W zależności od typu
Opinia psychologiczna do sądu np.  sprawa rozwodowa,;ZUS; renty itp. 500 zł

Diagnostyka psychologiczna, kwestionariusze i testy psychologiczne wraz z omówieniem psychologa-diagnosty

Diagnostyka psychologiczna obejmuje średnio 2-3 spotkania z psychologiem diagnostą wraz z omówieniem wyników badania. Niezbędnym elementem spotkań diagnostycznych jest wywiad kliniczny, który odbywa się przed badaniem testowym/kwestionariuszowym. Po odbytej konsultacji, wywiadzie psycholog-diagnosta decyduje o finalnym doborze narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych podczas badania uwzględniając problem pacjenta/klienta. Czasem może się zdarzyć, iż z uwagi na czasochłonność metod testowych ilość spotkań z psychologiem diagnostą przekroczy 3 wraz z omówieniem. W wybranych sytuacjach, aby uzyskać finalną diagnozę konieczne będzie przedstawienie raportu diagnostycznego przygotowanego przez psychologa diagnostę lekarzowi psychiatrze lub wraz z oddzielną opinią logopedy/neurologopedy, pedagoga.

Nazwa Opis Zakres Do 3 spotkań Powyżej 3 spotkań Opinia pisemna
Diagnoza psychologiczna problemowo
Diagnoza struktury osobowości Do badania osobowości Wywiad kliniczny, NEO PI-R lub ACL, inne (bez MMPI-2) wg wskazań i wywiadu 300-400 100 100
Diagnostyka psychologiczna w  kierunku zaburzenia osobowości Diagnoza w kierunku zaburzenia osobowości Wywiad kliniczny, SCID II, NEO PI-R, jeśli wskazania dodatkowo do MMPI-2 400 zł 300-400 100 100
Badanie poziomu inteligencji dorośli Badanie intelektu Wywiad, WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, w zalezności od potrzeby inne kwestionariusze 250 100 100
Diagnoza neuropsychologiczna Bateria testów neuropsychologicznych mierzących różne aspekty funkcjonowania osoby, w tym podstawowe funkcje poznawcze, wykonawcze, językowe i wzrokowe Bateria testów m.in MiniMental, Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, MoCA 250 100 100
Diagnoza depresji – dorośli Diagnostyka depresji dorosłych wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Wywiad, KPD, Skala Depresji Becka lub Skala Depresji Hamiltona, STAI 200 100 100
Diagnostyka psychologiczna stresu i reagowania w stresie Pozwala określić odczuwany poziom stresu i style, strategie radzenia sobie w stresie pod kątem obszarów do pracy psychologicznej Dane kliniczne, m.in, CISS oraz zestaw kwestionariuszy wg wskazań z wywiadu 300 100 100
Diagnoza rodziny/związku/pary wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Pozwala określić relacje i obszary do pracy terapeutycznej Wywiad,. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązania i inne 300 100 100
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień. Dane kliniczne i wywiad, odpowiednie testy, skale i kwestionariusze w zależności od typu problemu 250 100 150
Diagnoza spectrum zaburzeń autystycznych -dorośli Wskazania w przypadku, gdy diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna nie potwierdziła zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń, chorób, zaburzeń psychicznych a dorosły klient, pacjent doświadcza szeregu trudności w zakresie komunikacji, interakcji społecznych, specyficznych, stereotypowych zachowań itp. Dorośli. Zestaw kwestionariuszy m.in TAS-20 250 100 100
Diagnoza preferencji zawodowych dorośli, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Cel to znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i profesjonalnie przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. Uzależnione od danych z wywiadu, wieku klienta. Np. ACL, PROKOS, WKP, CISS 300 100 100
Diagnoza  bez wstępnych wskazań W zależności od zgłaszanego problemu, danych z wywiadu klinicznego i ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry diagnosta dobiera odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 350-500 100 W cenie
Diagnozy do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. W zależności od celu i problemu odpowiedni dobór narzędzi Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 400-600 100 W cenie
Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in  Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 200 100 100
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 200 100 100
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 150 100
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży (7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 200 100 100
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 200 100
Testy i kwestionariusze psychologiczne
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych Badanie poziomu inteligencji. Kwestionariusz, wywiad 250 100 100
MMPI-2 Samoopisowy kwestionariusz osobowości. Ma zastosowanie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Czasochłonne wykonanie z uwagi na 567 pozycji Wraz z wywiadem klinicznym. Możliwy do stosowania u osób dorosłych w wieku 18-69 lat 350 100 W cenie
Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R Kwestionariusz służy do badania wymiarów osobowości na skalach: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu, Skłonność do uzależnień, Skłonność do przestępstw, skala kontrolna Kłamstwa. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie, poradnictwie zawodowym Wiek 16-69 lat Wywiad, kwestionariusz 200 100
Inwentarz osobowości NEO-PI-R Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowy, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech tzw. „Wielkiej Piątki”. Kwestionariusz, wywiad 200 100
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL Służy do badania różnych wymiarów osobowości. Ma zastosowanie m.in w diagnozie klinicznej i poradnictwie zawodowym Kwestionariusz, wywiad 300 100 W cenie
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny Kwestionariusz do badania oceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz, wywiad 250 W cenie
Kwestionariusz Inteligencji emocjonalnej INTE Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Młodzież, dorośli do 54 lat 150 100
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI To narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wywiad, test. Wiek 15-79 lat 150 100
CISS Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie wraz z innymi testami w doradztwie zawodowym czy w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Wiek 16-79. Wywiad, test. 200 W cenie
Testy psychologiczne – coaching Bateria testów dopierana indywidualnie podczas pracy coachingowej Testy 150 100 100
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie zawodowym. Wiek od 15 lat, młodzież, studenci, osoby pracujące 150 100
GSES Skala Uogólnionej własnej skuteczności Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Wywiad, test. dorośli 30-55 lat 150 100
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Ma zastosowanie głównie u osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Dorośli 150 100
KKM Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie Do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie. Wykorzystywany w konsultacji, terapii par. Wywiad, kwestionariusz. Wiek 20-60 lat 200 W cenie
CECS Skala Kontoli Emocji Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Wywiad, test. Dorośli 150 100
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA Służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Stosowany wraz z innymi testami w diagnozie neuropsychologicznej Wywiad.Dzieci, młodzież, dorośli 150 100
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych.Test MoCA Stosowany w diagnozie  neuropsychologicznej, w diagnozie otępienia i jej podtypów. Wywiad, badanie kwestionariuszem 150 100
MINIMENTAL. Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania przebiegu choroby otępiennej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli 150 100
CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli, wiek 16-79 lat 150 100
Kolorowy Test Połączeń CTT Służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi m.in do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Wywiad, test. Dorośli wiek 18-69 lat 150 100