Cennik

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny ze zniżką -15 zł od ceny standardowej wizyty. Przyjmujemy podczas wizyt osobistych płatność przelewem blik na telefon recepcji +48 570 905 095,  gotówką, kartą lub przelewem przed sesją. Jeśli płatność przelewem dokonywana jest tego samego dnia co sesja prosimy o dostarczenie na potwierdzenia przelewu lub okazanie podczas wizyty.

Psycholog, psychoterapeuta lub inny specjalista w gabinecie ma prawo pobrać opłatę przed sesją zgodnie ze standardem w placówkach medycznych.

Opłata za opinię psychologiczną, zaświadczenie jest pobierana z góry.

Nieodwołanie wizyty lub odwołanie, zmiana  terminu mniej niż 24 h przed spotkaniem  jest płatne 100% wartości poniższego cennika w zależności od typu usługi.

Poniżej obowiązujący cennik.  

Nazwa Cena brutto klient w zł
Konsultacja/terapia indywidualna osobista, telefoniczna lub wideo skype /j.angielski 230/270
Konsultacja psychologiczna osobista, skype, telefon młodzież,  EMDR, adopcyjna,  seniorzy j. polski /j. angielski 230/270
Konsultacja dla rodziców/coaching rodzicielski 260
Coaching partnerski 260
Konsultacje, terapia par i małżeństw /rodziny  (50 minut) 260
Terapia par i małżeństw/rodziny (80 minut) 300
Terapia par i małżeństw/rodziny (50-80 minut) j.angielski 300-350
Konsultacja, porada psychologia sądowa (50 -80 minut) 260-300
Konsultacja, porada mediacyjna z jedną ze stron 260
Mediacje rodzinne (za spotkanie do 80 minut) np. ustalenie zasad opieki nad dziećmi w trakcie rozwodu lub inne kwestie sporne 300
Mediacje gospodarcze, biznesowe (za spotkanie) 400 – spotkanie lub % wartości sporu za całość postępowania jeśli spór dotyczy wartości materialnej
Konsultacja diagnostyczna, wywiad w tym kwalifikacja do testów 230
Testy i kwestionariusze psychologiczne, także na życzenie odrębny cennik
Coaching zawodowy u specjalisty/eksperta coacha (50 minut) 230/280
Doradztwo zawodowe (młodzież, dorośli), min 2 spotkania w zal. od rodzaju testów od 450, odrębny cennik
Warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia w zależności od typu indywidualnie
Opinia psychologiczna standardowa 260
Zaświadczenie instytucje, urzędy, ZUS, sąd wystawiane przez terapeutę 200
Zaświadczenie administracyjne 150
Opinia do sądu np. w trakcie rozwodu, uzyskania opieki nad dziećmi 700
Pakiet 5 wizyt psychologiczno-psychoterapeutycznych indywidualnych (płatność z góry a oszczędzasz 150 zł) 1000
Wizyty domowe (do 50 minut) w obrębie Warszawy/obrzeża i poza Warszawą 350/400

Diagnostyka psychologiczna, kwestionariusze i testy psychologiczne wraz z omówieniem psychologa-diagnosty

Diagnostyka psychologiczna obejmuje średnio 2-3 spotkania z psychologiem diagnostą wraz z omówieniem wyników badania.

Niezbędnym elementem spotkań diagnostycznych jest wywiad kliniczny, który odbywa się przed badaniem testowym/kwestionariuszowym w formie konsultacji diagnostycznej, które jest jednocześnie kwalifikacją do testów. Po odbytej konsultacji, wywiadzie psycholog-diagnosta decyduje o finalnym doborze narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych podczas badania uwzględniając problem pacjenta/klienta. Czasem może się zdarzyć, iż z uwagi na czasochłonność metod testowych ilość spotkań z psychologiem diagnostą przekroczy 3 wraz z omówieniem.

W wybranych sytuacjach, aby uzyskać finalną diagnozę konieczne będzie przedstawienie opinii diagnostycznej przygotowanej przez psychologa diagnostę lekarzowi psychiatrze lub wraz z oddzielną opinią logopedy/neurologopedy, pedagoga lub innego specjalisty.

Nazwa Opis Zakres Do 3 spotkań Powyżej 3 spotkań Opinia pisemna
Diagnoza psychologiczna problemowo
Diagnoza struktury osobowości Do badania osobowości Wywiad kliniczny, NEO PI-R lub ACL, inne testy  (bez MMPI-2 i SCID-5) wg wskazań i wywiadu 550 + koszt opinii 230 200
Diagnostyka psychologiczna w  kierunku zaburzenia osobowości Diagnoza w kierunku zaburzenia osobowości Wywiad kliniczny, SCID -5,  NEO PI-R, dodatkowe testy bez  MMPI-2 600-700 + koszt opinii 230 200
Badanie poziomu inteligencji dorośli Badanie intelektu Wywiad, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja 2 (CFT20-R) lub wersja 3 (CFT3) 230 230 200
Diagnoza neuropsychologiczna Bateria testów neuropsychologicznych mierzących różne aspekty funkcjonowania osoby, w tym podstawowe funkcje poznawcze, wykonawcze, językowe i wzrokowe Bateria testów dobrana indywidualnie na przykład m.in MiniMental, Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, MoCA lub ACE III 300 + koszt opinii 230 200
Diagnoza depresji – dorośli Diagnostyka depresji dorosłych wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Wywiad, KPD, Skala Depresji Becka lub Skala Depresji Hamiltona, STAI 230 + koszt opinii 200
Diagnostyka psychologiczna stresu i reagowania w stresie Pozwala określić odczuwany poziom stresu i style, strategie radzenia sobie w stresie pod kątem obszarów do pracy psychologicznej Dane kliniczne, m.in, CISS oraz zestaw kwestionariuszy wg wskazań z wywiadu 230 +  koszt opinii jęśli potrzebna 200
Diagnoza rodziny/związku/pary wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Pozwala określić relacje i obszary do pracy terapeutycznej Wywiad,. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązania i inne 230 + koszt opinii jeśli potrzebna 200
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień. Dane kliniczne i wywiad, odpowiednie testy, skale i kwestionariusze w zależności od typu problemu 450 + koszt opinii 200
Diagnoza spectrum zaburzeń autystycznych -dorośli Wskazania w przypadku, gdy diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna nie potwierdziła zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń, chorób, zaburzeń psychicznych a dorosły klient, pacjent doświadcza szeregu trudności w zakresie komunikacji, interakcji społecznych, specyficznych, stereotypowych zachowań itp. Dorośli. Wywiad. Zestaw kwestionariuszy dobrany indywidualnie w zależności od przypadku. 600 + koszt opinii 200
Diagnoza preferencji zawodowych dorośli, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Cel to znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i profesjonalnie przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. Uzależnione od danych z wywiadu, wieku klienta. Np. ACL, PROKOS, WKP, CISS 350-450 230 200
Diagnoza  bez wstępnych wskazań W zależności od zgłaszanego problemu, danych z wywiadu klinicznego i ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry diagnosta dobiera odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych koszt danych testów + koszt opinii 200
Diagnozy do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. W zależności od celu i problemu odpowiedni dobór narzędzi Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 700-800 230 200
Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in  Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 300 + koszt opinii 230 200
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 600 + koszt opinii 230 200
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 230 200
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży (7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 230 + koszt opinii jeśli potrzebna 200
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 300 + koszt opinii jeśli potrzebna 230 200
Testy i kwestionariusze psychologiczne
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych Badanie poziomu inteligencji. Kwestionariusz, wywiad 300 + koszt opinii 230 200
MMPI-2 Samoopisowy kwestionariusz osobowości. Ma zastosowanie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Czasochłonne wykonanie z uwagi na 567 pozycji Wraz z wywiadem klinicznym. Możliwy do stosowania u osób dorosłych w wieku 18-69 lat 600 + koszt opinii 230 200
Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R Kwestionariusz służy do badania wymiarów osobowości na skalach: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu, Skłonność do uzależnień, Skłonność do przestępstw, skala kontrolna Kłamstwa. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie, poradnictwie zawodowym Wiek 16-69 lat Wywiad, kwestionariusz 250 + koszt opinii jeśli potrzebna 200
Inwentarz osobowości NEO-PI-R Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowy, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech tzw. “Wielkiej Piątki”. Kwestionariusz, wywiad 300 + koszt opinii jeśli potrzebna 200
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL Służy do badania różnych wymiarów osobowości. Ma zastosowanie m.in w diagnozie klinicznej i poradnictwie zawodowym Kwestionariusz, wywiad 300 + koszt opinii 200
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny Kwestionariusz do badania oceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz, wywiad 230 200
Kwestionariusz Inteligencji emocjonalnej INTE Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Młodzież, dorośli do 54 lat 200 200
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI To narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wywiad, test. Wiek 15-79 lat 230 150
CISS Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie wraz z innymi testami w doradztwie zawodowym czy w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Wiek 16-79. Wywiad, test. 230 200
Testy psychologiczne – coaching Bateria testów dopierana indywidualnie podczas pracy coachingowej Testy 230 200
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie zawodowym. Wiek od 15 lat, młodzież, studenci, osoby pracujące 230 200
GSES Skala Uogólnionej własnej skuteczności Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Wywiad, test. dorośli 30-55 lat 230 200
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Ma zastosowanie głównie u osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Dorośli 230 200
KKM Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie Do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie. Wykorzystywany w konsultacji, terapii par. Wywiad, kwestionariusz. Wiek 20-60 lat 250 + koszt opinii jeśli potrzebna 200
CECS Skala Kontoli Emocji Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Wywiad, test. Dorośli 230 200
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA Służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Stosowany wraz z innymi testami w diagnozie neuropsychologicznej Wywiad.Dzieci, młodzież, dorośli 200 + koszt opinii 200
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych.Test MoCA lub ACE III Stosowany w diagnozie  neuropsychologicznej, w diagnozie otępienia i jej podtypów. Wywiad, badanie kwestionariuszem 230 200
MINIMENTAL. Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania przebiegu choroby otępiennej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli 230 200
CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli, wiek 16-79 lat 230 200
Kolorowy Test Połączeń CTT Służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi m.in do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Wywiad, test. Dorośli wiek 18-69 lat 230 200
Nazwa Cena brutto klient w pln
Konsultacja/terapia osobista, wideo skype lub telefoniczna /język angielski 230/270
Konsultacja psychologiczna/terapia  osobista, wideo skype lub telefoniczna (EMDR,  młodzież, adopcyjna,  seniorzy) j.polski/j.angielski 230/270
Konsultacja dla rodziców/coaching rodzicielski 260
Coaching partnerski 260
Konsultacja/terapia par i małżeństw, rodziny (55 minut) 260
Konsultacja/terapia par i małżeństw, rodziny  (80 minut) 300
Terapia par i małżeństw, rodziny, język angielski (50-90 minut) 300-350
Konsultacja, porada psychologia sądowa (50-80 minut) 260-300
Konsultacja, porada premediacyjna z 1 ze stron 260
Mediacje rodzinne (za spotkanie do 80 minut) np. ustalenie zasad opieki nad dziećmi w trakcie rozwodu lub inne kwestie sporne 300
Mediacje rodzinne (za spotkanie), nie mają charakteru terapii czy konsultacji par, związane min. z ustaleniem kwestii rozwodowych 300
Mediacje gospodarcze, biznesowe (za spotkanie) 400-spotkanie lub % wartości sporu za całość postępowania
Coaching zawodowy u specjalisty/eksperta coacha 230/270
Konsultacja diagnostyczna, w tym wywiad i  kwalifikacja do testów 230
Testy i kwestionariusze psychologiczne Odrębny cennik
Doradztwo zawodowe (młodzież, dorośli, 50 minut), min 2 spotkania, w zależności od rodzaju testów od 450, odrębny cennik
Warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia W zależności od typu
Opinia psychologiczna standardowa 260
Zaświadczenie instytucje, urzędy, sąd, ZUS wystawione przez terapeutę i administrację 200
Zaświadczenie administracyjne 150
Opinia psychologiczna do celów urzędowych np. sąd,  sprawa rozwodowa, ZUS, renty itp. 700
Pakiet 5 wizyt psychologiczno-psychoterapeutycznych indywidualnych (płatność z góry a oszczędzasz 150 zł) 1000
Wizyty domowe (do 50 minut) w obrębie Warszawy/obrzeża i poza Warszawą 350/400

Diagnostyka psychologiczna, kwestionariusze i testy psychologiczne wraz z omówieniem psychologa-diagnosty

Diagnostyka psychologiczna obejmuje średnio 2 do 3 spotkań z psychologiem diagnostą wraz z omówieniem wyników badania.

Niezbędnym elementem spotkań diagnostycznych jest wywiad kliniczny, który odbywa się przed badaniem testowym/kwestionariuszowym w formie konsultacji diagnostycznej, które jest obowiązkowa przed testem i której koszt obecnie wynosi 230 zł. Po odbytej konsultacji, wywiadzie psycholog-diagnosta decyduje o finalnym doborze narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych podczas badania uwzględniając problem pacjenta/klienta. Czasem może się zdarzyć, iż z uwagi na czasochłonność metod testowych ilość spotkań z psychologiem diagnostą przekroczy 3 wraz z omówieniem.

W wybranych sytuacjach, aby uzyskać finalną diagnozę konieczne będzie przedstawienie opinii diagnostycznej przygotowanej przez psychologa diagnostę lekarzowi psychiatrze lub wraz z oddzielną opinią logopedy/neurologopedy, pedagoga lub innego specjalisty.

Nazwa Opis Zakres Do 3 spotkań Powyżej 3 spotkań Opinia pisemna
Diagnoza psychologiczna problemowo
Diagnoza struktury osobowości Do badania osobowości Wywiad kliniczny, NEO PI-R lub ACL, inne (bez MMPI-2) wg wskazań i wywiadu 500 + koszt opinii 200
Diagnostyka psychologiczna w  kierunku zaburzenia osobowości Diagnoza w kierunku zaburzenia osobowości Wywiad kliniczny, SCID II lub MMPI-2, dodatkowy test 100 zł 600 + koszt opinii 200
Diagnoza neuropsychologiczna Bateria testów neuropsychologicznych mierzących różne aspekty funkcjonowania osoby, w tym podstawowe funkcje poznawcze, wykonawcze, językowe i wzrokowe Bateria testów dobrany indywidualnie do przypadku np. MiniMental, Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, MoCA lub ACE III 300 + koszt opinii jeśli potrzeba 230 200
Diagnoza depresji – dorośli Diagnostyka depresji dorosłych wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne KPD, Skala Depresji Becka lub Skala Depresji Hamiltona, STAI 230 + koszt opinii jeśli potrzeba 200
Diagnostyka psychologiczna stresu i reagowania w stresie Pozwala określić odczuwany poziom stresu i style, strategie radzenia sobie w stresie pod kątem obszarów do pracy psychologicznej Dane kliniczne,CISS oraz zestaw kwestionariuszy wg wskazań z wywiadu 230 + koszt opinii jeśli potrzeba 200
Diagnoza rodziny/związku/pary wykorzystująca m.in kwestionariusze psychologiczne Pozwala określić relacje i obszary do pracy terapeutycznej Wywiad, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązania i inne 230 +koszt opinii jeśli potrzeba 200
Diagnoza uzależnienia Pozwala na diagnozę różnego typu uzależnień. Dane kliniczne i wywiad, odpowiednie testy, skale i kwestionariusze w zależności od typu problemu 450 +koszt opinii 150
Diagnoza spectrum zaburzeń autystycznych Wskazania w przypadku, gdy diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna nie potwierdziła zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń, chorób, zaburzeń psychicznych a dorosły klient, pacjent doświadcza szeregu trudności w zakresie komunikacji, interakcji społecznych, specyficznych, stereotypowych zachowań itp. Dorośli. Zestaw kwestionariuszy

Dzieci. ASRS komplet oraz zestaw pozostałych kwestionariuszy, wywiad specjalistyczny  pod kątem spectrum

600 zł + koszt opinii 230 200
Diagnoza preferencji zawodowych dorośli, doradztwo zawodowe Stworzenie profilu zawodowego w oparciu o testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe, kompetencje i rozmowę z psychologiem. Cel to znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i profesjonalnie przygotowanie do znalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami, talentami i zainteresowaniami. Uzależnione od danych z wywiadu, wieku klienta. Np. ACL, PROKOS, WKP, CISS 350-450 230 200
Diagnoza  bez wstępnych wskazań W zależności od zgłaszanego problemu, danych z wywiadu klinicznego i ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry diagnosta dobiera odpowiednie kwestionariusze i testy psychologiczne Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych w zależności od kosztu danego testu/ów + koszt opinii 200
Diagnozy do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp. W zależności od celu i problemu odpowiedni dobór narzędzi Wywiad kliniczny, dobór odpowiednich kwestionariuszy, testów psychometrycznych 700-800 200
Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży, testy i kwestionariusze dzieci, młodzież
Diagnostyka dysleksja 3-5 klasa Bateria testów badająca czytanie, pisanie i umiejętności fonologiczne dziecka, szybkie nazywanie. Uczniowie III -V klasy. Obejmuje m.in  Czytanie Sensownych Słów, Zetotest 300 + koszt opinii 230 200
ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu** ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dzieci i młodzież w wieku 2-5, 6-18 lat 600 + koszt opinii 230 200
Skala KompOs – Skala kompetencji Osobistej KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; pozwala też na uzyskanie wyników w dwóch podskalach dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz wytrwałości, niezbędnej do kontynuowania działania. Wywiad, test 230 + koszt opinii jeśli potrzeba 200
Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży (7-18 lat) z wykorzystaniem CDI 2 Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zapewnia wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Stosowany do identyfikacji dzieci i młodzieży z depresją oraz jako monitoring efektów leczenia. Wiek 7-18 lat 230 + koszt opinii 230 200
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Ma zastosowanie w doradztwie zawodowym. Uczniowie szkół średnich, gimnazjum, dorośli 300 + koszt ewentualnej opinii 230 200
Testy i kwestionariusze psychologiczne
WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych Badanie poziomu inteligencji. Kwestionariusz, wywiad 300 + koszt opinii 230 200
MMPI-2 Samoopisowy kwestionariusz osobowości. Ma zastosowanie w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Czasochłonne wykonanie z uwagi na 567 pozycji Wraz z wywiadem klinicznym. Możliwy do stosowania u osób dorosłych w wieku 18-69 lat 600 + koszt opinii 230 200
Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R Kwestionariusz służy do badania wymiarów osobowości na skalach: Ekstrawersji, Neurotyzmu, Psychotyzmu, Skłonność do uzależnień, Skłonność do przestępstw, skala kontrolna Kłamstwa. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie, poradnictwie zawodowym Wiek 16-69 lat Wywiad, kwestionariusz 230 + koszt opinii 200
Inwentarz osobowości NEO-PI-R Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowy, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech tzw. “Wielkiej Piątki”. Kwestionariusz, wywiad 230 + koszt opinii 230 200
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL Służy do badania różnych wymiarów osobowości. Ma zastosowanie m.in w diagnozie klinicznej i poradnictwie zawodowym Kwestionariusz, wywiad 230 + koszt opinii 230 200
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny Kwestionariusz do badania oceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz, wywiad 230 200
Kwestionariusz Inteligencji emocjonalnej INTE Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Młodzież, dorośli do 54 lat 230 200
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI To narzędzie przeznaczone do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Wywiad, test. Wiek 15-79 lat 230 200
CISS Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie wraz z innymi testami w doradztwie zawodowym czy w badaniach osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Wiek 16-79. Wywiad, test. 230 200
Testy psychologiczne – coaching Bateria testów dopierana indywidualnie podczas pracy coachingowej Testy 230 200
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Stosowany w diagnozie klinicznej i doradztwie zawodowym. Wiek od 15 lat, młodzież, studenci, osoby pracujące 250 + koszt opinii jeśli potrzeba 200
GSES Skala Uogólnionej własnej skuteczności Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Wywiad, test. dorośli 30-55 lat 230 200
PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych Służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Ma zastosowanie głównie u osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Dorośli 230 200
KKM Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie Do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie. Wykorzystywany w konsultacji, terapii par. Wywiad, kwestionariusz. Wiek 20-60 lat 230 200
CECS Skala Kontoli Emocji Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Wywiad, test. Dorośli 230 200
Test Pamięci Wzrokowej BENTONA Służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Stosowany wraz z innymi testami w diagnozie neuropsychologicznej Wywiad. Dzieci, młodzież, dorośli 200 200
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych.Test MoCA Stosowany w diagnozie  neuropsychologicznej, w diagnozie otępienia i jej podtypów. Wywiad, badanie kwestionariuszem 200 200
MINIMENTAL. Krótka skala oceny stanu umysłowego MMSE Służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Jako narzędzie przesiewowe i do monitorowania przebiegu choroby otępiennej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli 150 150
CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej. Wywiad, test. Młodzież, dorośli, wiek 16-79 lat 200 200
Kolorowy Test Połączeń CTT Służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi m.in do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie testu zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Wywiad, test. Dorośli wiek 18-69 lat 200 200