Po sygnałach od Was przedłużamy naszą Promocję!

Do 13 stycznia 2019 wystarczy się zapisać  na wizyty i konsultacje* w AlmaMedic z mega atrakcyjną ceną 99 zł.

Wizytę można odbyć maksymalnie do 6 lutego 2019.

Zapraszamy do zapisów.

*konsultacje psychologiczne, z młodzieżą, rodzicami, psychoterapeutyczne, konsultacje telefoniczne, coachingowe, mediacje, diagnostyczne, poradnictwa i doradztwa zawodowego, konsultacje par i małżeństw.

Regulamin “Promocja na  Święta”

      § 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „promocja na Święta”, zwanej dalej „Promocją”, jest AlmaMedic z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindleya 16, NIP 716 264 25 77, REGON 381670923.
 2. Promocja nie jest organizowana ani współorganizowana, jak również nie jest sponsorowana, ani wspierana przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związana.

      § 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM i SPOSÓB PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia  13 stycznia 2019 r. na konsultacje w AlmaMedic, na zasadach opisanych  w § 4 Regulaminu.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń w ramach promocji  prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 06 grudnia 2018 r. od godz. 9:00 do dnia 13 stycznia 2019 r. do godz. 23:59 poprzez poprawne zgłoszenia: telefoniczne pod nr 570 905 095 lub  sms na powyższy numer z kontaktem zwrotnym lub mail na adres  z danymi do kontaktu zwrotnego lub poprzez formularz kontaktowy na www.almamedic.pl
 3. Za realizację i obsługę Promocji odpowiedzialny jest Organizator.
 4. Promocja, prowadzona jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeks cywilny.

     § 3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Promocji  mogą być osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz młodzież powyżej 10 r.ż,  posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis, otrzymają infromacje o Promocji Organizatora i dokonają prawidłowego zgłoszenia w Promocji, opisanego w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora zaangażowani w Promocję.

      § 4. ZASADY PROMOCJI

 1. Podczas promocji zapisy poczynione od 6 grudnia 9.00 do 13 stycznia  23.59 na konsultacje psychologiczne ogólne, pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców, młodzieży, psychoterapeutyczne, diagnostyczne, coachingowe, mediacji,  konsultacje telefoniczne oraz  poradnictwa i doradztwa zawodowego, konsultacje par i małżeństw oferowane są z ceną 99 zł.
 2. Z promocji wyłączone są specjalistyczne konsultacje psychiatryczne, seksuologiczne, psychonkologiczne oraz wizyty domowe, na które obowiązuje w czasie promocji cennik standardowy AlmaMedic.
 3. Aby skorzystać z promocji wystarczy się zapisać w terminie i sposób  opisany § 2 ust. 2 Regulaminu a konsultacje odbyć maksymalnie do 6 lutego 2019 i uiścicć opłatę za wizytę.
 4. Uczestnik lub jego rodzina może w czasie Promocji odbyć kilka wizyt w AlmaMedic na warunkach promocyjnych.
 5. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący: po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu, mailu  lub sms, telefonie  adres e-mail lub telefon potwierdzenie przyjęcia zapisu wizyty w ramach Promocji AlmaMedic z konkretną datą u danego specjalisty.

      § 5. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Promocją i odbyciem wizyty w AlmaMedic. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i odbycia wizyty w AlmaMedic.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest AlmaMedic z siedzibą Lindleya 16, 02-013 Warszawa.
 3. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

     § 6. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK

Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Promocją. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora na adres , w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

     § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.almamedic.pl.